Hướng dẫn
cài đặt

Hướng dẫn cài đặt

1. Cài đặt ứng dụng "My Asset" thông qua trang chủ App Store/Google Store:


2. Quét mã QR:


3. Xem mô tả ứng dụng "My Asset" trên trang chủ App Store/Google Store:

  • Download on the App Store
  • GET IT ON Google Play