Biểu phí

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Công ty TNHH chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng Biểu phí dịch vụ chứng khoán áp dụng từ 28/06/2019 như sau:
I. TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
Tài khoản chứng khoán niêm yết
Dịch vụ Phí
Mở tài khoản Miễn phí
Đóng tài khoản 100.000 VND/tài khoản
Xin cấp Mã số giao dịch chứng khoán cho Nhà đầu tư nước ngoài Miễn phí
Cấp thẻ bảo mật giao dịch chứng khoán trực tuyến Miễn phí
Cấp lại thẻ bảo mật giao dịch chứng khoán trực tuyến 50.000 VND/lần
II. PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 • Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên HSX, HNX, UPCOM (bao gồm cả phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận):
  Transaction
  Khách hàng Tổng giá trị giao dịch Mức phí
  Giao dịch qua sàn / ĐT Giao dịch qua Internet
  Khách hàng nước ngoài 0.40% 0.15%
  Khách hàng trong nước Dưới 100 triệu đồng 0.25% 0.15%
  Từ 100 triệu đồng trở lên 0.20% 0.15%
 • Giao dịch trái phiếu
  Phí thỏa thuận (từ 0.02% đến 0.1% trên tổng giá trị giao dịch)
III. PHÍ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
 • Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán 12% / năm
 • Dịch vụ giao dịch ký quỹ

  Lãi suất cho vay trong hạn (*) 12% / năm

  Lãi suất quá hạn 150% x (*)

IV. PHÍ PHONG TỎA, GIẢI TỎA CHỨNG KHOÁN CẦM CỐ THEO YÊU CẦU
 • Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán từng lần tại MAS:
  Mức thu: 200.000 đồng/lần
 • Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán từng lần tại VSD:
  Mức thu: 300.000 đồng/lần
 • Xử lý chứng khoán cầm cố: 0.3% giá trị giao dịch
V. PHÍ IN SAO KÊ (CÓ ĐÓNG DẤU)
  Mức thu:
 • Dưới 3 tháng: Miễn phí
 • Từ 3 tháng đến dưới 12 tháng: 20.000 đồng/bản
 • Từ 12 tháng trở lên: 50.000 đồng/bản/mỗi năm
 • Ghi chú: Thời điểm in tính đến hiện tại
VI. PHÍ XÁC NHẬN SỐ DƯ
  Mức thu: 50.000 VND/bản
VII. PHÍ NỘP TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)
 • Phí lưu ký chứng khoán
  margin loan term
  Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm 0,3 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng
  Trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại luận Quản Lý nợ công 0,2 đồng/trái phiếu/tháng, tối đa 2.000.000 đồng/tháng
 • Phí chuyển khoản chứng khoán do nhà đầu tư tất toán tài khoản hoặc theo yêu cầu của khách hàng
  0,5 đồng/CK/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối đa 500.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán)
 • Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán
  Thu bên bán:
  0.2% giá trị chuyển nhượng (MAS thu)
  0.1% giá trị chuyển nhượng (VSD thu)
  Thu bên mua:
  0.1% giá trị chuyển nhượng (VSD thu)
VIII. PHÍ ỦY THÁC ĐẤU GIÁ
  Phí ủy thác đấu giá
  Đấu giá không thành công 200.000 VND/lần đấu giá
  Đấu giá thành công 0.5% giá trị mua thành công
  Thấp nhất 500.000 VND/lần
IX. PHÍ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT (OTC)
  Phí môi giới chứng khoán chưa niêm yết
  Phí môi giới và chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết 0.5% giá trị giao dịch
  Phí chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết do MAS thực hiện Quản lý cổ đông 0.2% giá trị chuyển nhượng
  Thấp nhất 50.000 VND/lần
 • GHI CHÚ: Biểu phí dịch vụ chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân Nhà đầu tư phải nộp theo luật định
  Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
  Tổng Giám đốc  Kang Moon Kyung