Bộ điều khoản và điều kiện

Bộ Các Điều khoản và Điều kiện (“Bộ T&C”) sau đây được áp dụng cho tất cả các Tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS). Theo đó, Khách hàng thừa nhận rằng trước khi ký Giấy đề nghị và Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại MAS, Khách hàng đã được cung cấp đầy đủ, đã đọc, hiểu rõ, đồng ý tuân thủ và chịu sự ràng buộc của T&C của MAS áp dụng cho tất cả các Chủ tài khoản (và các sửa đổi, bổ sung của Bộ T&C này được MAS thực hiện trong từng thời kỳ). Khách hàng đồng ý rằng, Giấy đề nghị và Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Bộ T&C cùng với các văn bản khác nhằm mở, sử dụng tài khoản và sử dụng dịch vụ do MAS cung cấp sẽ có hiệu lực ràng buộc như một hợp đồng giữa Khách hàng và MAS.

Xem Bộ điều khoản và điều kiện chi tiết tại đây.